AMPLIACIÓ PUNTS D’AMARRATGE AL MOLL DE CREUERS DEL PUERTO DEL ROSARIO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Promotor: Autoritat Portuaria de Las Palmas
Constructor: Acciona Infraestructuras SA; Acciona Ingeniería SA
Equip tècnic facultatiu: José Manuel González Herrero, Ángel Carrasco Conejo, Enginyers de Camins, Canals i Ports; José Manuel Quesada Valdivia, Arquitecte Tècnic

Veredicte: Resulta un projecte innovador per la construcció dels calaixos evitant el formigó convencional en aquest tipus d’obres marítimes i escollint una solució amb una matriu de resina polimèrica amb fibra de vidre.

Respecte la sostenibilitat, cal destacar la reducció del temps de construcció, una menor generació de residus, la minimització d’emissions de CO2 i la menor superfície de port i de mar afectades respecte de les solucions convencionals.

Descripció: El projecte per a la prolongació de l’actual dic de creuers de Puerto del Rosario consta de la fabricació, muntatge i col·locació de dues caixes prefabricades de secció circular de 12 m de diàmetre i 13,30 m d’altura, fabricats amb materials compostos de fibra de vidre i matriu de resina polimèrica. Amb aquesta obra s’aconsegueix, a més de l’ampliació dels punts d’amarratge, un augment en la longitud de la línia d’atracada del port de 84 m.

La caixa es compon de peces verticals i una tapa inferior prefabricades en taller utilitzant materials compostos més lleugers que el formigó convencional. Les parets de la caixa estan formades per 12 mòduls de doble paret de 50 cm de separació intermèdia i el fons per 12 seccions angulars de paret simple rigiditzada.

Aquests mòduls s’encaixen amb cargols i adhesiu d’alta resistència. Darrere la avarada de la caixa, es formigona una llosa en el seu interior de 0,5 m i posteriorment s’inunda el seu interior. Finalment s’executa una llosa de 2 m de gruix de superestructura, es col·loca un bol·lard amb les defenses corresponents i 2 passarel·les de manteniment i operacions que permeten accedir als punts d’amarratge.

Aquesta solució busca reduir notablement el temps i la complexitat en la prolongació de molls existents mitjançant l’ús de nous materials i processos constructius prefabricats davant de solucions clàssiques.