AVINGUDA SALVADOR ALLENDE. CORNELLÀ DE LLOBREGAT, BARCELONA

Promotor: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Constructor: Pasquina SA
Equip tècnic facultatiu: Jordi Navarro Majó, Arquitecte; Jordi Larruy Casado, Joan Roca Bastus, Carlos Ruiz Soria, Enginyers Tècnics d’Obres Públiques; Francesc Germà Carulla, Enginyer Tècnic Industrial; Jordi Bardolet Soler, Enginyer Tècnic Agrícola

Veredicte: L’avinguda Salvador Allende a Cornellà de Llobregat ha fugit de les pantalles convencionals homogènies i, en el seu lloc, es projecta diferent a cada zona, integrada totalment al seu entorn. S’adopta una tipologia translúcida (metacrilat serigrafiat) o bé opaca, segons els diferents elements a destacar o a amagar.

Com a elements de sostenibilitat cal destacar una molt important reducció dels nivells de soroll i la pròpia tipologia dels diferents elements com la pavimentació i la jardineria, projectats i construïts amb el criteri de facilitar la posterior conservació i manteniment amb costos assequibles.

Descripció: L’obra ha arranjat una sèrie de carrers i places al voltant del nou viaducte del tren, entre el centre urbà de Cornellà i el barri de Bonavista donant accessibilitat als vianants i incorporant vialitat específica per a bicicletes en continuïtat amb els existents.

Han estat redefinides les seccions dels carrers, ampliant les voreres i renovant la pavimentació. S’han adaptat els guals a la normativa d’accessibilitat, s’ha augmentat la plantació d’arbres, s’ha enjardinat amb espècies arbustives i s’ha renovat el mobiliari urbà. Es creen dues noves places, una sota el viaducte del tren, que connecta el centre urbà amb el barri de Bonavista, i la segona al darrer tram del carrer Bellavista, entre l’avinguda de Salvador Allende i el carrer del Bonestar.

S’ha instal·lat una pantalla acústica separadora del ferrocarril a tot el llarg de l’avinguda Salvador Allende que fa de límit del passeig enjardinat i que actua com a límit urbà com si fos un mural. Tota la gamma cromàtica és basada en els canyars del riu Llobregat. En el tram en terraplè del tren té una part opaca que cobreix els heterogenis murs de contenció del tren i una part translúcida amb panells de metacrilat serigrafiats per sobre la rasant de les vies. En el tram en trinxera, hi ha un mur de pedra que queda a la vista, la pantalla és més baixa i només té part translúcida per configurar una pèrgola amb uns muntants de suport.

Els nivells sonors avaluats en període vespertí són LArV = 56,0 dB(A); en període nocturn: LArN = 50,0 dB(A); en període diürn: 57,0 dB(A); resultats per sota de l’exigència B1 (Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents, de 65,0 dB(A) en diürn i vespertí i 55,0 dB(A) en nocturn).

© Josep Casanova, fotògraf