Bases

Bases Obra

PREMI BEYOND BUILDING BARCELONA – CONSTRUMAT DE EDIFICACIÓ 2015
PREMI BEYOND BUILDING BARCELONA – CONSTRUMAT DE ENGENIERIA CIVIL 2015

1. Poden optar a aquests guardons les obres de nova planta o d’intervenció en obres existents en edificació, obra civil i urbanisme, acabades entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2014, construïdes, promogudes o projectades per qualsevol agent del procés constructiu espanyol a qualsevol país del món que es presentin a la convocatòria.

2. Les obres que vulguin optar als premis poden ser presentades per qualsevol dels agents –promotor, facultatiu o constructor– que hi hagin participat. Qui presenti la proposta serà el responsable de la veracitat de la informació. Podran presentar les obres que considerin convenients però cal fer una inscripció per a cada proposta.

Es necessari cumplimentar el formulari i presentar la següent documentació exclusivament en fitxers digitals:

Fitxa de l’obra

Aquesta fitxa té una extensió de dues pàgines i s’ha de lliurar en format A4 i .pdf. A la pàgina 1 s’ha de detallar:

 • Tipus d’obra, emplaçament i data de finalització.
 • Dades dels agents que han participat a l’obra: promotor, constructor (contractistes principals) i equip tècnic facultatiu (responsables del projecte i de la direcció d’obra amb nom, cognom i titulació).
 • Descripció de l’obra.
 • Aspectes d’innovació i sostenibilitat que incorpora l’obra.

La pàgina 2 serà exclusivament d’informació gràfica: fotografies i plànols. No s’acceptaran fitxes d’obra en què l’extensió sigui superior a dues pàgines.

Informació complementària

A més de la fitxa d’obra caldrà lliurar en format .jpg fotografies, amb un màxim de vuit (una imatge per fitxer), i els plànols necessaris per entendre l’obra en format .pdf. Encara que les imatges i els plànols s’hagin incorporat a la fitxa d’obra cal enviar-los per separat en els formats requerits.

 • Certificat final d’obra emès pel facultatiu corresponent en format .jpg o .pdf.

3. L’organització dels premis es reserva el dret de reproduir informació i imatges de les obres seleccionades i guardonades a tots els suports documentals que consideri necessaris. No es faran públiques les propostes presentades a aquesta convocatòria i que no han estat seleccionades com a finalistes.

4. La inscripció és gratuïta, només es podrà fer online i només serà vàlida si es lliura la documentació que es detalla a l’apartat 2.

El termini per a la presentació de propostes finalitza a les 5 de la tarda, hora local, del dia 16 d’abril de 2015.

La Secretaria Tècnica dels Premis Beyond Building Barcelona – Construmat és l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya-ITeC, carrer de Wellington 19, ES08018 Barcelona.

Si el Jurat ho sol·licita, cal posar a la seva disposició qualsevol informació addicional que necessiti.

5. El Jurat estarà format per professionals de reconeguda trajectòria, la Secretaria del Jurat serà a càrrec d’un tècnic de l’ITeC. La composició del Jurat es donarà a conèixer en l’acte de lliurament en què es fan públics els veredictes.

6. El Jurat tindrà en compte la innovació i la sostenibilitat de l’obra, en totes les fases del procés constructiu, com a resposta als condicionants funcionals, tècnics i mediambientals.

7. El Jurat farà una selecció de propostes finalistes entre totes les obres presentades que compleixin les bases de la convocatòria. La Secretaria Tècnica dels Premis comunicarà aquesta selecció als participants, com a mínim una setmana abans de l’inici del Saló.

8. El Jurat, d’entre les propostes que ha seleccionat prèviament, atorgarà el Premi Beyond Building Barcelona – Construmat d’Edificació 2015 i el Premi Beyond Building Barcelona – Construmat d’Enginyeria Civil 2015 a l’obra que en cada cas consideri guanyadora. Si ho considera oportú, pot concedir mencions.

El Premi o la menció es lliuren a cadascun dels agents: promotor, facultatiu i constructor.

El Premi consisteix en un guardó i un diploma acreditatiu per a cadascun dels agents que han intervingut a l’obra.

Els finalistes rebran un diploma acreditatiu.

9. Els Premis no es poden declarar deserts ni concedir-se ex aequo.

10. Correspon exclusivament al Jurat resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir amb relació a l’adjudicació dels Premis. Les decisions del Jurat són inapel·lables.

11. La lectura del veredicte i el lliurament dels guardons es duen a terme en un acte públic que se celebrarà el dijous 21 de maig.

12. La participació en aquests premis comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Bases de Producte i Servei Innovador

PREMIS BEYOND BUILDING BARCELONA – CONSTRUMAT DE PRODUCTE I SERVEI INNOVADOR 2015

 • PRODUCTE – SERVEI
 • PÚBLIC

1. Poden optar a aquests guardons, els productes i serveis exposats al Saló relacionats amb el sector de la construcció que es presentin en aquesta convocatòria.

2. Les propostes per optar als premis han de ser presentats per la persona física o jurídica titular de l’espai o responsable de la presentació en què són exhibits al Saló. Qui presenti la proposta serà responsable de la veracitat de la informació i el compliment de la legislació vigent de propietat industrial i intel•lectual. Podran presentar les propostes que consideren convenients però cal fer una inscripció per a cada proposta.

Cal complimentar el formulari i presentar la següent documentació exclusivament en fitxers digitals:

 • Informació tècnica i gràfica (plànols, certificacions, catàlegs, fullets) en format .pdf, .jpg o .doc.
 • Fotografies en format jpg (un mínim de 4).

Els fitxers s’enviaran comprimits amb un zip o rar que no podrà ser més gran de 30 Mbytes.

3. L’organització dels Premis es reserva el dret de reproduir informació i imatges de les propostes seleccionades i guardonades a tots els suports documentals que consideri necessaris. No es faran públiques les propostes presentades a aquesta convocatòria i que no han estat seleccionades com a finalistes.

4. La inscripció és gratuïta, només es podrà fer online i només serà vàlida si es lliura la documentació que es detalla a l’apartat 2.

El termini per a la presentació de propostes finalitza a les 5 de la tarda, hora local, del dia 16 d’abril de 2015.

La Secretaria Tècnica dels Premis Beyond Building Barcelona – Construmat és l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya-ITeC, carrer de Wellington 19, ES08018 Barcelona.

Si el Jurat ho sol•licita, cal posar a la seva disposició qualsevol informació addicional que necessiti.

5. El Jurat estarà format per professionals de reconeguda trajectòria, la Secretaria del Jurat serà a càrrec d’un tècnic de l’ITeC. La composició del Jurat es donarà a conèixer en l’acte de lliurament en què es fan públics els veredictes.

6. El Jurat tindrà en compte, a més de la garantia del seu funcionament, els aspectes d’innovació, sostenibilitat i la qualitat del disseny de les propostes presentades.

7. El Jurat farà una selecció de finalistes entre totes les propostes presentades i que compleixin les bases de la convocatòria. La Secretaria Tècnica dels Premis comunicarà aquesta selecció als participants, com a mínim una setmana abans de l’inici del Saló.

8. Les propostes finalistes optaran al Premi del Públic. El Saló lliurarà als titulars de les propostes finalistes una identificació per facilitar als visitants la votació per optar al Premi del Públic.

9. Els visitants del Saló, quan accedeixin al recinte, rebran informació de la ubicació de les propostes finalistes i del procés de votació, podran donar el seu vot a més d’una proposta però només poden votar la mateixa proposta una sola vegada. Es podrà votar des de l’obertura del Saló el 19 de maig fins les 17 hores del 21 de maig.

10. El Jurat, d’entre les propostes que ha seleccionat prèviament, atorgarà els Premis Beyond Building Barcelona – Construmat de Producte i servei als que consideri guanyadors. Si ho creu oportú pot concedir mencions. El Premi del Públic s’atorgarà al producte i servei més votat pels visitants del Saló.

El Premi o la menció es lliuren a la persona física o jurídica que presenta o exposa la proposta al Saló.

El Premi consisteix en un guardó i un diploma acreditatiu.

Els finalistes rebran un diploma acreditatiu.

11. Els Premis no es poden declarar deserts ni concedir-se ex aequo.

12. Correspon exclusivament al Jurat resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir amb relació a l’adjudicació dels Premis. Les decisions del Jurat són inapel•lables.

13. La lectura del veredicte i el lliurament dels guardons es duen a terme en un acte públic que se celebrarà el dijous 21 de maig.

14. Les propostes guanyadores, les que hagin estat objecte de menció i els finalistes poden fer constar la distinció obtinguda a la seva documentació tècnica.

15. La participació en aquests premis comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Bases Projecte i Idea

PREMI BEYOND BUILDING BARCELONA – CONSTRUMAT DE PROJECTE INNOVADOR 2015

1. Poden optar a aquests guardons, els projectes i idees presentats al Saló i relacionats amb el sector de la construcció que es presentin en aquesta convocatòria.

2. Podran presentar-se a aquesta convocatòria els projectes d’edificació presents al Foro Contract així com els projectes o idees presentats en qualsevol de les zones d’innovació, sostenibilitat o rehabilitació del Saló.

Les propostes per optar al Premi han de ser presentades per la persona física o jurídica titular que exposa la proposta. Qui presenti la proposta serà responsable de la veracitat de la informació i el compliment de la legislació vigent de propietat industrial i intel•lectual. Podran presentar les propostes que consideren convenients però cal fer una inscripció per a cada proposta.

Cal complimentar el formulari i presentar la següent documentació exclusivament en fitxers digitals:

 • Memòria explicativa del projecte o idea detallant els aspectes d’innovació, sostenibilitat, disseny i rehabilitació que incorpora la proposta..
 • Informació complementària que ajudi a comprendre la proposta.

Els fitxers s’enviaran comprimits amb un zip o rar que no podrà ser més gran de 30 Mbytes.

3. L’organització dels Premis es reserva el dret de reproduir informació i imatges de les propostes seleccionades i guardonades a tots els suports documentals que consideri necessaris. No es faran públiques les propostes presentades a aquesta convocatòria i que no han estat seleccionades com a finalistes.

4. La inscripció és gratuïta, només es podrà fer online i només serà vàlida si es lliura la documentació que es detalla a l’apartat 2.

El termini per a la presentació de propostes finalitza a les 5 de la tarda, hora local, del dia 16 d’abril de 2015.

La Secretaria Tècnica dels Premis Beyond Building Barcelona – Construmat és l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya-ITeC, carrer de Wellington 19, ES08018 Barcelona.

Si el Jurat ho sol•licita, cal posar a la seva disposició qualsevol informació addicional que necessiti.

5. El Jurat estarà format per professionals de reconeguda trajectòria, la Secretaria del Jurat serà a càrrec d’un tècnic de l’ITeC. La composició del Jurat es donarà a conèixer en l’acte de lliurament en què es fan públics els veredictes.

6. El Jurat tindrà en compte els aspectes d’innovació, sostenibilitat i disseny de les propostes presentades.

7. El Jurat farà una selecció de finalistes entre totes les propostes presentades i que compleixin les bases de la convocatòria. La Secretaria Tècnica dels Premis comunicarà aquesta selecció als participants, com a mínim una setmana abans de l’inici del Saló.

8. El Jurat, d’entre les propostes que ha seleccionat prèviament, atorgarà el Premi Beyond Building Barcelona – Construmat de Projecte Innovador a la proposta que consideri guanyadora. Si ho creu oportú pot concedir mencions

El Premi o la menció es lliuren a la persona física o jurídica que presenta i/o exposa la proposta al Saló.

El Premi consisteix en un guardó i un diploma acreditatiu.

Els finalistes rebran un diploma acreditatiu.

9. Els Premis no es poden declarar deserts ni concedir-se ex aequo.

10. Correspon exclusivament al Jurat resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir amb relació a l’adjudicació dels Premis. Les decisions del Jurat són inapel•lables.

11. La lectura del veredicte i el lliurament dels guardons es duen a terme en un acte públic que se celebrarà el dijous 21 de maig.

12. La proposta guanyadora, les que hagin estat objecte de menció i els finalistes poden fer constar la distinció obtinguda a la seva documentació.

13. La participació en aquests premis comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Bases Projecte Social

PREMI BEYOND BUILDING BARCELONA – CONSTRUMAT DE PROJECTE SOCIAL 2015

1. Poden optar a aquests guardons, els projectes, obres i idees d’àmbit social relacionats amb l’edificació, els serveis, la gestió dels recursos i les infraestructures en l’àmbit de la cooperació i del desenvolupament que es presentin a aquesta convocatòria. Les obres
construïdes s’han d’haver finalitzat entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2014.

2. Podran presentar-se a aquesta convocatòria les propostes promogudes per la persona física o jurídica titular que exposa la proposta. Qui presenti la proposta serà responsable de la veracitat de la informació i el compliment de la legislació vigent de propietat industrial i intel•lectual. Podran presentar les propostes que consideren convenients però cal fer una inscripció per a cada proposta.

Cal complimentar el formulari i presentar la següent documentació exclusivament en fitxers digitals:

 • Memòria explicativa i justificació del projecte, obra o idea.
 • Informació complementària que ajudi a comprendre la proposta (plànols, fotografies).
 • Memòria d’activitats o CV de altres projectes portats a terme per la persona física o jurídica que presenta la proposta.

Els fitxers s’enviaran comprimits amb un zip o rar que no podrà ser més gran de 30 Mbytes.

3. L’organització dels Premis es reserva el dret de reproduir informació i imatges de les propostes seleccionades i guardonades a tots els suports documentals que consideri necessaris. No es faran públiques les propostes presentades a aquesta convocatòria i que no han estat seleccionades com a finalistes.

4. La inscripció és gratuïta, només es podrà fer online i només serà vàlida si es lliura la documentació que es detalla a l’apartat 2.

El termini per a la presentació de propostes finalitza a les 5 de la tarda, hora local, del dia 16 d’abril de 2015.

La Secretaria Tècnica dels Premis Beyond Building Barcelona – Construmat és l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya-ITeC, carrer de Wellington 19, ES08018 Barcelona.

Si el Jurat ho sol•licita, cal posar a la seva disposició qualsevol informació addicional que necessiti.

5. El Jurat estarà format per professionals de reconeguda trajectòria, la Secretaria del Jurat serà a càrrec d’un tècnic de l’ITeC. La composició del Jurat es donarà a conèixer en l’acte de lliurament en què es fan públics els veredictes.

6. El Jurat tindrà en compte que els beneficis socials que comporta la proposta tant en els aspectes d’innovació com de sostenibilitat.

7. El Jurat farà una selecció de finalistes entre totes les propostes presentades i que compleixin les bases de la convocatòria. La Secretaria Tècnica dels Premis comunicarà aquesta selecció als participants, com a mínim una setmana abans de l’inici del Saló.

8. El Jurat, d’entre les propostes que ha seleccionat prèviament, atorgarà el Premi Beyond Building Barcelona – Construmat de Projecte Social a la proposta que consideri guanyadora. Si ho creu oportú pot concedir mencions.

El Premi o la menció es lliuren a la persona física o jurídica que presenta i/o exposa la proposta al Saló.

El Premi consisteix en un guardó i un diploma acreditatiu.

Els finalistes rebran un diploma acreditatiu.

9. Els Premis no es poden declarar deserts ni concedir-se ex aequo.

10. Correspon exclusivament al Jurat resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir amb relació a l’adjudicació dels Premis. Les decisions del Jurat són inapel•lables.

11. La lectura del veredicte i el lliurament dels guardons es duen a terme en un acte públic que se celebrarà el dijous 21 de maig.

12. La proposta guanyadora, les que hagin estat objecte de menció i els finalistes poden fer constar la distinció obtinguda a la seva documentació.

13. La participació en aquests premis comporta l’acceptació d’aquestes bases.