PONT DE VIDIN-CALAFAT SOBRE EL DANUBI. VIDIN, BULGÀRIA

Promotor: Ministeri de Transport, Informació Tecnològica i Comunicacions de Bulgaria
Constructor: FCC Construcción SA
Equip tècnic facultatiu: José Luís Álvarez Poyatos, Rafael Huerga Fernández, Enginyers de Camins, Canals i Ports

Veredicte: El projecte pont de Vidin ha optimitzat diferents solucions estructurals fent-les compatibles en tots els seus aspectes.

En el tram d’accés, taulers postessats de 40 m de llum amb fonamentació mitjançant piles pilot, una solució òptima des del punt de vista de la sostenibilitat. En el tram no navegable del Danubi, s’ha creat una estructura de 80 m de llum amb tauler de dovelles prefabricades. Finalment, en el tram navegable, de 180 m de llum, s’ha dut a terme una solució de pont atirantat. D’altra banda, s’observa que s’ha tingut especial cura en la sostenibilitat del projecte.

Descripció: El pont entre Vidin (Bulgària) i Calafat (Romania) de 1.791 m de longitud i 31,35 m d’amplada disposa d’un tauler únic no simètric amb una secció tipus de 2 calçades exteriors de 4 carrils, 1 plataforma ferroviària central de 6 m, 2 vials per a trànsit de vianants i un vial per a bicicletes. La totalitat del projecte inclou els accessos al pont sobre el Danubi, la construcció de l’autovia i el ferrocarril d’accés al pont, al costat búlgar, mitjançant un viaducte d’accés per a ferrocarril de 772 m, un pont atirantat sobre el canal no navegable de 646 m de longitud i un pont sobre el Danubi navegable de 745 m.

El pont sobre el Danubi (745 m) és d’estructura extradossada, composta per quatre pilones, amb altura variable entre 39 i 45 m sobre enceps, que consta de cinc vans de 124, 180, 180, 180 i 115 m de longitud. S’han desenvolupat formulacions de formigó amb 450 kg de ciment i 3-4 hores de treballabilitat per garantir la continuïtat dels pilons realitzats amb camisa perduda de 12 mm i llots bentonítics, amb la dificultat afegida d’11 metros de diferència entre l’estiatge i les màximes avingudes.

El sistema de dovelles s’ha realitzat amb la tècnica de dovelles conjugades prefabricades, on cada dovella és l’encofrat de la següent. Les dovelles del tauler adapten la seva geometria al traçat de l’autovia, i s’han emprat formigons de 50 a 80 MPa segons la zona del pont.