CIMBRA AR TG60

Sistema per realitzar cintres en el qual la seguretat en el muntatge va integrada. Es pot muntar tant en posició horitzontal com en posició vertical i té una capacitat de càrrega per muntant vertical de 6 tones. Es pot utilitzar la mateixa cintra tant per encofrar un forjat com per, sense desmuntar-la, encofrar pilars. Està preparada per ser elevada i transportada mitjançant grua o bé amb rodes. És un sistema de muntatge totalment segur que compleix amb la normativa EN 12812:2008-12.

LAYHER SA
www.layher.es

SISTEMA EVOLUCIÓ MODI

Sistema d’encofrat perdut per executar paviments ventilats d’alçàries variables de 701 a 3.000 mm. Les dimensions en planta de l’encofrat són de 710 x 710 mm de propilè reciclat, i d’uns tubs de PVC d’alçària i diàmetre variables (gruix al voltant dels 2 mm), que s’introdueix en les bases de recolzament Modi amb els espaiadors, assegurant una posició correcta en la solera. Es pot ajustar la cota final del paviment ventilat i realitzar cisternes per recollir l’aigua de la pluja.


CLAUDIOFORESI SRL
www.claudioforesi.it

SISTEMA BRS

Sistema per realitzar passarel·les de vianants provisionals de grans llums lliures (fins a 33 m) sense suports. De més amplària, és capaç de suportar grans càrregues d’1,50 kN/m² i de despenjar una bastida, per formar un escenari o per crear una coberta. Està fabricat amb les mides habituals dels sistemes Layher (2,07 i 2,57 m) i es pot emplafonar completament o lateralment per protegir-lo de la climatologia i contaminació acústica. És fàcil i ràpid de muntar amb simples connexions i amb el sistema d’unió de les plataformes.

LAYHER SA www.layher.es