FAÇANA VENTILADA DE SERVEIS

Sistema de façana ventilada compost per fulla interior pesada, aïllant, cambra d’aire i fulla exterior lleugera, en què la fulla exterior està penjada de la fulla interior a través d’una subestructura metàl·lica. La innovació del sistema rau en la protecció solar de l’interior, pel fet d’evitar les caixes de persiana i optar per correderes de llambins, fixades per mitjà de les seves guies a la fulla interior en la cambra d’aire i quedant, així, ocultes. La cambra d’aire s’utilitza alhora per passar les instal·lacions que requereixen ventilació, com és el gas.

FACHADAS Y CUBIERTAS VENTILADAS SL
www.fachadasycubiertasventiladas.com
Disseny: Josep Ma Modolell Alberch, Arquitecte
Amb la col·laboració de: Construccions Pere Miquel Casals SL; Tanqui Tanqui

LAGUNE

Sistema modular de pèrgola d’alumini que permet ampliacions a posteriori. Format per un sostre mòbil amb un teixit basat en la tecnologia Fixscreen® que protegeix del sol, deixa passar la llum però és resistent a l’aigua. Té el sistema de desguàs incorporat i disposa d’accessoris com il·luminació LED, altaveus o calefacció, tots controlats pel mateix comandament de domòtica. El seu manteniment és senzill, permet diferents configuracions i possibilitats de muntatge amb una lliure elecció de teixits i colors RAL.

RENSON NV
www.renson.eu

EGO-MÓDULOS™

Mòduls de panells autoportants que permeten construccions diàfanes sense estructures primàries de pilars i bigues, amb una alta resistència mecànica per realitzar qualsevol tipus d’edifici. Mitjançant l’encolat de capes imparelles formades per taules de fustes seques i col·locades entrecreuades entre si, es generen panells autoportants de fusta massissa de gran format. Existeixen mòduls individuals (menys de 50 m2), mòduls dobles (fins a 100 m2) i mòduls múltiples (més de 100 m2).

EGOIN SA
www.egoin.com

CONZEN

Projecte d’aplicació de la tecnologia llot en formigons en massa per a paviments de formigó. Consisteix en substituir un dels components del formigó, la sorra, per cendres procedents de la incineració de llots de depuradora. Els estudis realitzats confirmen la validesa del formigó resultant i els estudis addicionals han donat resultats similars i fins i tot superiors als de formigons convencionals.

CEMENTOS MOLINS SA / PROMSA www.cemolins.es
Promotor: Comsa Emte
Amb la col·laboració de: Agència Catalana de l’Aigua; Upc – Departament d’Enginyeria de la Construcció; Zicla

NOVOJUNTA PRO® SISMO

Sistema de perfils preformats per a juntes estructurals en zones de risc sísmic. Fabricat en alumini anoditzat, permet moviments amb 3 graus de llibertat: resisteix vibracions sísmiques, moviments de contracció i dilatació, i moviments diferencials. Està dissenyat per a amplàries de junta de 100 mm, admet un moviment total de 130 mm (+/-65 mm) i suporta diferències verticals de 12 mm. De ràpida instal·lació, no necessita mà d’obra especialitzada i té la cara vista estriada per evitar el lliscament.


EMAC COMPLEMENTOS SL www.emac.es

HORMIPRESA DELTAMIX

Sistema estructural amb forjat “slim floor” sense despenjaments destinat a construir edificis multiplanta i aconseguint grans espais diàfans amb llums de fins a 12 m. És autoportant i resisteix els esforços horitzontals una vegada s’han realitzat els nusos estructurals. Està format per pilars (metàl·lics, de formigó prefabricat o mixt), jàsseres mixtes Deltabeam i plaques alveolars, utilitzant elements de formigó d’alta qualitat (d’HA-35 a HP-50) i té resistència al foc de fins a 180 min.

CERRAMIENTO DE FACHADAS ULMA

Sistemes de tancament autoportant multicapa que resolen l’envoltant integral amb l’aïllament tèrmic i acústic necessari. Són sistemes constructius lleugers (92 kg/m2 amb formigó polímer) muntats en sec, que permeten col·locar les diferents pells exteriors d’acabat i possibiliten incorporar tots els recorreguts verticals d’instal·lacions de l’edifici. Compleix amb les exigències del CTE en matèria de resistència al foc, estanquitat, aïllament tèrmic i acústic.


ULMA HORMIGÓN POLÍMERO S COOP www.ulmapolimero.com