Projecte o idea innovador exposat al saló

PREMI
Formigó biològic
DRA. SANDRA MANSO, DR. IGNACIO SEGURA, PROF. ANTONIO AGUADO;  UPC
www.upc.edu

Hormigó-biológicoFormigó formulat per a afavorir el creixement biològic directament en la seva superfície i utilitzar-ho com a jardí vertical. Per a aconseguir un formigó biorreceptiu on es puguin desenvolupar i reproduir espècies com a molses i algues ha calgut rebaixar el seu pH fent servir ciments de fosfat de magnesi. A més, s’ha millorat la rugositat superficial per a un millor ancoratge dels organismes a la superfície i per a retenir l’aigua. Es combina amb una porositat elevada per a mantenir la humitat, però sense que sigui excessiva perquè provocaria una ràpida evaporació. Es pretén oferir en elements multicapa amb estrats diferenciats per funcions: estructural, impermeabilització i biològica.

Veredicte: Es tracta d’un projecte innovador, amb aplicació tant en obra nova com en obres de rehabilitació.

La innovació consisteix en una modificació de la composició química i Ph del material base, el formigó, amb l’objecte de poder albergar organismes vius. És important remarcar la rugositat del material per poder retenir partícules de vent i aigua i la porositat per aconseguir mantenir la humitat del material, dos propietats bàsiques per aconseguir aquest formigó biològic.

La patent fa referència a que la formen quatre capes, cada una amb una funcionalitat específica: estructural, d’impermeabilització i ancoratge, capa amb bioreceptivitat i capa d’impermeabilització inversa. Aquesta última capa permet la possibilitat de diversificació de dissenys arquitectònics donant singularitat a cada projecte.

 

MENCIÓ
L’HDC, indicador de petjada de Carboni
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
www.l‐h.cat

L-HDCL’informe ambiental de L’Hospitalet (L’HDC) posa en valor les bondats mediambientals de projecte i obra relacionades a la seva petjada de carboni. Contempla el cicle de vida complet de l’edificació, la rehabilitació, la urbanització i les infraestructures. Quantificar empíricament els objectius ambientals permetrà reconèixer i valorar les aportacions, activar polítiques ambientals i assignar retorns que incentivin la col·laboració a la descarbonització. L’ajuntament de L’Hospitalet ha publicat una ordenança municipal reguladora de llicències d’obres que inclou el L’HDC: un formulari amb preguntes relacionades amb la petjada de carboni de les decisions del projecte i de l’execució de l’obra. L’Incasol l’està posant a prova en un edifici de 36 habitatges per a joves i un equipament municipal i en un prototip de planejament urbanístic que posa les bases tècniques i energètiques perquè les edificacions que li segueixen puguin satisfer l’objectiu de ser edificis de consum gairebé nul.

Veredicte: L’Hdc, creada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, pretén mesurar la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que es produeixen en el seu entorn, aconseguint així, amb l’observació de les dades, saber l’impacte ambiental i activar polítiques ambientals.

Representa un pas endavant envers la millora de la qualitat de vida, ja que permet comprovar i gestionar els productors i productes que afavoreixen les emissions i fomentar així la sensibilització de la ciutadania.

 

Teatre i Centre Cultural Lo Matta. Xile
Gonzalo Mardones V. Arquitectos
www.gonzalomardones.com
Teatro-Lo-MattaOperació cultural que busca posar la Comuna de Vitacura com a principal centre de art i teatre del sector orient de Santiago de Chile. Ubicat al costat de la Casa Lo Matta, edifici protegit, la nova edificació es va plantejar soterrada. L’únic volum que sobresurt és la caixa escènica de 18 m. d’alçària interior, ubicada darrera la casa, sense enfrontar-la ni interrompre la seva visió. Tota la coberta és una gran plaça i la coberta de la caixa escènica un gran mirador a la serralada de Los Andes i al turó Manquehue. L’edifici aspira a LEED Platinum, dissenyat amb màxim rigor en temes de sostenibilitat, essent el seu caracter soterrat clau per la seva eficiència energètica. El projecte considera un teatre de 700 butaques, galeries, sales d’exposició, camerinos i tota la infraestructura necessària per grans esdeveniments de teatre i exposicions.

Veredicte: En el disseny d’aquest projecte s’aconsegueixen dos equipaments, un teatre i un centre cultural soterrat, que provoca una gran plaça superior amb un projecte paisatgístic específic.

És un edifici de gran volum i complexitat, incrementada aquesta per la ubicació futura, on s’ha de minimitzar l’impacte a l’entorn de la plaça on s’ubica i de l’edificació patrimonial existent.

El projecte s’ha realitzat amb el màxim rigor en temes de sostenibilitat, aspirant al Leed platinum.

 

Wallinvent
TALLER INNOVACIÓ SLU
www.wallinvent.com
WallinventSistema de construcció d’envans desmuntables i reutilitzables aptes per ser instal·lats per l’usuari final, sense cargols ni eines. La seva estructura la formen uns peus drets d’alumini de secció rodona, que mitjançant un gir de la seva rosca central queden atracats entre terra i sostre. Sobre ells se situen unes anelles de policarbonat que permetran acomodar el revestiment. El revestiment és de plaques de fusta, amb l’acabat que requereixi l’usuari, i es fixa sobre les anelles mitjançant uns clips. Sobre l’envà es pot penjar qualsevol element que suportaria una divisòria estàndard, i pot incorporar portes, cablejat, endolls i interruptors.

 

 

Veredicte: Wallivent és una idea innovadora que permet a qualsevol persona sense cap coneixement tècnic ni eines específiques fer una paret divisòria.

Possibilita la redistribució i modificació d’espais de forma immediata, segons canvis de necessitats o adequacions. S’obté una clara millora en el temps i un estalvi econòmic, els elements auxiliars s’integren segons les necessitats.

Aquest producte està format només per tres sistemes principals: puntal d’alumini, clips de plàstic i revestiment de fusta.


Biprocel
Biotechnological Process on Cellulose SL
www.biprocel.com

BiprocelTransformar residus en nous materials de construcció. A data d’avui les autoritats, la societat i la indústria es mou cap a una economia sostenible, amb especial atenció cap a l’eficiència dels recursos i l’energia i reducció dels residus generats. Biprocel desenvolupa un nou procés biotecnològic per tractar aigües residuals de molins paperers per aglomerar panells de cel·lulosa destinats a la construcció, mobiliari i industria de l’embalatge. El procés sense químics nocius ni residus indesitjats genera un producte 100% reciclable iniciant un altre cop el procés. Les aplicacions van des de panells MDF, revestiments decoratius, panells amb propietats tèrmiques i acústiques, particions internes per edificació. Les característiques mecàniques són comparables a plàstics o fusta, així com la reacció al foc, aïllament tèrmic i acústic, resistència a la humitat, estabilitat dimensional, lleugeresa i reciclabilitat.

Veredicte: Per aconseguir l’objectiu de fer servir els residus com a matèria primera de nous materials de construcció afavorint la sostenibilitat amb el màxim aprofitament de recursos i energia emprada per a la seva producció.

El bioprocés transforma residus cel·lulòsics de fàbriques papereres per aglomerar panells de cel·lulosa destinats a la construcció, mobles i indústria de l’embalatge. El procés sense químics nocius ni residus genera un producte 100% reciclable que pot tornar a l’inici de la cadena tantes vegades com es vulgui, de manera que el residu resultant sigui zero.