Productes seleccionats

PREMI

RE‐CON ZERØ. IBERMAPEI SA

Recon-Zero

Producte per a la recuperació de formigó retornat en camió mesclador amb un impacte ambiental insignificant. S’afegeix a la formigonera un compost polimèric el qual absorbeix aigua, s’infla i comença a dissoldre’s. Després de 4 minuts de barrejat, el formigó retornat es transforma en un material granular. A continuació s’afegeix un accelerador d’enduriment que augmenta la consistència per que es pugui abocar el conglomerat i emmagatzemar-ho per a la seva reutilització. El tractament no genera residus o subproductes, tals com a aigua de rentat o fins, ja que recupera la totalitat del material cementici. Cada metre cúbic de formigó retornat pot produir més de dues tones d’àrids d’alta qualitat.

Veredicte: Sistema per a la recuperació de formigó sobrant en formigoneres i la seva transformació en àrids per a la seva posterior reutilització en la producció de formigó. Això li permet preservar els recursos naturals i reduir el cost de l’eliminació de residus, al temps que minimitza els treballs d’extracció i processament de materials verges. S’han valorat també els aspectes de salut laboral, ja que es treballa un producte lliure de substàncies tòxiques i nocives, i els mediambientals, per reduir significativament el tractament de rentat de fangs.

www.mapei.es

 

 

MENCIÓ

LLIBRE D’INCIDÈNCIES WEB. COL.LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA (CAATEEB)

llibre-incidencies-web

Eina informàtica que gestiona de manera digital el llibre d’incidències exigit pel Reial Decret 1627/1997 per a fer seguiment del pla de seguretat i salut. El llibre està geoposicionat en tot moment per tal d’evitar que es facin anotacions si no s’està físicament a l’obra. Els usuaris i agents queden identificats amb garantia jurídica i l’aplicació els comunica automàticament les anotacions, que poden incloure fotografies, croquis o esquemes en formats d’imatge i adjunts en pdf. Totes les anotacions fetes queden emmagatzemades en una base de dades externa i segura. Es pot utilitzar des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, independentment del sistema operatiu, i la visualització s’adapta a les característiques del dispositiu.

Veredicte: Primera eina informàtica del mercat que permet la gestió del llibre d’incidències de forma digital substituint el llibre en paper. És un sistema àgil de gestió del llibre d’incidències que facilita als tècnics competents la tasca informativa en les obres de construcció i enginyeria civil, mantenint el compliment de les prescripcions legals vigents. S’aprofiten les noves tecnologies, en aquest cas, en la gestió de la seguretat i la salut, agilitzant i millorant el desenvolupament de la tasca dels coordinadors en aquestes matèries en la fase d’execució de l’obra.

www.apabcn.cat

 

 

MENCIÓ

GEOPANNEL. ÁNGEL RUIZ IBÁÑEZ SA

Geopannel

Gamma de plaques fonoabsorbents de cotó reciclat, sense toxicitat en tota la seva vida útil. Es fabriquen a partir de les deixalles de la indústria tèxtil i permeten obtenir una varietat de dissenys i colors combinant diferents tipus de borres i làmines tèxtils no teixides. La total absència de components irritants per a la pell o les vies respiratòries permet que es puguin utilitzar en aplicacions a la vista en restaurants o hotels amb total llibertat de composició. Alternativament, també poden ser col·locades entre plaques de guix, maons o blocs.

Veredicte: El reciclatge de desfets procedents de la indústria tèxtil cotonera, que genera una quantitat elevada de tones a l’any que s’incineren o van directes a l’abocador, és la matèria primera que, en un percentatge del 85% fa servir Geopannel per a la fabricació dels seus productes aïllants tèrmics i acústics i ecosostenibles. El Jurat ha valorat aquest important factor de sostenibilitat i respecte mediambiental i de seguretat, així com el baix consum energètic que es precisa per a la fabricació d’aquests productes. Les seves prestacions els fan aptes per aïllaments en construcció, insonorització de locals i edificis públics i en instal·lacions industrials.

www.geopannel.com

 

 

PREMI DEL PÚBLIC

GRAPHENSTONE. RESEARCH & DEVOLOPMENT OF NANOTECHNOLOGY

Graphenstone

Gamma de pintures que incorporen grafè a la seva composició, el qual actua com una malla de suport a nivell molecular i millora la flexibilitat, resistència, homogeneïtat i rentabilitat, alhora que allarga la vida útil de la pintura i millora la seva textura i aparença un cop aplicada. La resta de la composició és d’origen natural, la qual cosa garanteix una absència total d’agents químics potencialment agressius. La gamma inclou pintura d’exteriors, pintura d’interiors, morters de calç en pasta, pintura conductora d’electricitat i pintura fotocatalítica que absorbeix el NOx.

Veredicte: Pintura basada en productes naturals, que aprofita les innovacions tecnològiques i no conté cap substància química contaminant. Pel fet de ser un recobriment ecològic basat en productes de la natura i amb un especial component, el grafè, pot ser utilitzat tant en interiors com en exteriors, absorbeix el CO2 en el seu propi curat i està projectat com a solució de llarga durabilitat i resistència, sense que s’esberli ni esquerdi. És transpirable, anticondensació, purificador de l’ambient i antibacterià.

www.graphenstone.es

 

RENSON® PANOVISTA®. RENSON

Panovista

Estors de protecció solar per a finestres en cantonada que no requereixen cap canal lateral a l’aresta, per la qual cosa quan estan totalment enrotllats no deixen rastre a la finestra. Tots dos estors són accionats per un únic motor, de manera que pugen i baixen simultàniament. Els contrapesos inferiors també estan units entre si i contribueixen a incrementar la resistència al vent. La caixa es pot encastar en obra i tant la tela com el motor es poden muntar i desmuntar des de baix. També és perfectament aplicable per a situacions de rehabilitació i en aquests casos la caixa pot instal·lar-se en superfície.

Veredicte: El sistema enrotllable de l’estor per control solar segueix el camí del minimalisme, essent adient en aplicacions en finestrals a cantonades d’edificis. El sistema de monitorització permet que els dos estors pugin i baixin simultàniament per la part exterior, facilitant una visió homogènia cap a fora, al temps que mantenen la penombra desitjada a l’interior. És una solució integrada en l’edifici i pràcticament invisible, que pot cobrir finestrals fins a 4000 mm per ambdós costats. Tant la caixa com les guies es troben estèticament amagades i fins i tot desapareix la barra inferior de l’estor quan està completament enrotllat.

www.renson.eu

 

SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN P3. CIDARK SYSTEM SL

sistema-constructivo-P3

Sistema de construcció industrialitzat basat en uns panells que es munten en sec mitjançant cargols i tirafons i que funcionen simultàniament d’estructura i d’envolupant. Els panells estan formats per un bastidor d’acer, un nucli aïllant i taulers d’acabat a cada costat a manera de tancament, i poden incorporar finestres i portes. Les mides dels components no condicionen la forma de l’edifici ni requereixen l’ús de maquinària pesada per al transport i la instal.lació. Al no generar residus en obra es redueix l’impacte ambiental, que pot rebaixar-se més amb l’ús de suro com a aïllant, cautxú reciclat en els junts o taulers d’encenall de fusta OSB.

Veredicte: El sistema constructiu P3 permet crear edificis sostenibles, clau en mà, de disseny i qualitat, gràcies a l’estandardització dels seus components. El resultat és una optimització dels costos i una minimització del consum energètic de l’edifici gràcies al seu tipus de tancament. El Jurat ha valorat la senzillesa de l’execució del muntatge a l’obra, mitjançant una tecnologia que permet ser implantada arreu del món i per a qualsevol tipologia de construcció. Els plafons, conformats per un bastidor d’acer intern amb aïllament tèrmic i acústic en el nucli i plafons d’acabat a cada costat fent tancament, arriben a l’obra prefabricats, iniciant-se allà un procés constructiu en sec a partir de cargols, sense aigua ni ciment. L’impacte ambiental del procés d’aixecament de l’edifici és pràcticament nul, pel fet de no generar residus.

www.cidark.com

 

FARO® FREESTYLE3D. FARO SPAIN

Faro-Scanner

Escàner de mà 3D per capturar núvols de punts d’alta definició en espais estrets i de difícils accés i en qualsevol situació en la qual calgui mesurar ràpidament instal.lacions o superfícies des de diverses perspectives. Gràcies al seu cos de fibra de carboni, l’escàner pesa menys d’un quilo i no requereix una font d’alimentació addicional, la qual cosa ho converteix en extremadament portàtil i versàtil. Les dades capturades es visualitzen en temps real en una tablet, de manera intuïtiva fins i tot per a usuaris inexperts. Els resultats es poden exportar fàcilment a qualsevol de les aplicacions informàtiques habituals en arquitectura, enginyeria civil o facility management.

Veredicte: El FARO Scanner Freestyle 3D és un scanner portàtil innovador per a professionals, per la seva senzilla i ràpida forma d’obtenir dades d’alta precisió i qualitat en tot el seu ampli camp d’actuació, a l’escanejar tot tipus de superfícies i entorns, en color i 3D. La ràpida captura de dades i visualització en temps real fa que es maximitzi la productivitat en la presa d’informació in situ durant la captació del núvol de punts, amb la qual cosa s’agilitza el posterior processament de resultats. La facilitat d’importació de dades a les diferents solucions de software emprades habitualment, des de la construcció a la producció industrial i altres disciplines, s’ha considerat essencial.

www.faro.com

 

ONSITEBIM. ONSITEBIM

OnsiteBIM

Programari BIM basat en la web orientat al sector de la construcció modular. Permet dissenyar projectes usant els elements d’un sistema constructiu del mercat, mitjançant una interfície gràfica 3D senzilla i intuïtiva que produeix un model BIM que es pot usar amb realitat augmentada i realitat virtual. Permet a tots els agents del procés constructiu treballar de manera col.laborativa usant qualsevol dispositiu mòbil per accedir a la informació actualitzada del projecte, analitzar canvis i alternatives, i prendre decisions eficientment. Fa servir el format estàndard IFC.

Veredicte: OnsiteBIM promou la combinació de diferents tecnologies com la geolocalització i la realitat augmentada per visualitzar dibuixos d’edificis en 3D en el seu lloc de construcció. L’objectiu de BIM és la gestió eficient i la distribució d’informació al llarg de tot el procés constructiu de l’edifici. És una eina especialment útil per a dissenyadors, arquitectes, contractistes o agents immobiliaris, ja que poden visualitzar el resultat final de l’edificació. El Jurat ha valorat l’agilitat del sistema per actualitzar de forma contínua la seva base de dades, la qual cosa permet una ràpida i eficient presa de decisions. Qualsevol usuari amb accés a internet pot accedir a la informació a través del núvol.

www.onsitebim.com

 

TECNOLOGÍA CSAP (CIMENTACIONES SUSPENDIDAS EN APOYOS PROFUNDOS). 2PE PILOTES SL

tecnologia-CSAP

Sistema de fonamentació profunda dissenyat per a treballs de reparació o reforç on no pot accedir fàcilment la maquinària de micropilotatge. Consisteix a construir un element de formigó (llosa, biga, sabata) embevent en ell uns elements prefabricats anomenats aparells CSAP. Aquests serveixen de guia per al clavament dels suports profunds amb pistons hidràulics i de transmissors dels esforços entre els suports i l’estructura. No cal injectar cap material i totes les connexions són roscades, no soldades. El procés és net, amb mínimes afectacions i fàcil de controlar a l’efecte d’assegurament de la qualitat.

Veredicte: La tecnologia CSAP permet, mitjançant elements prefabricats, col·locar fonaments en profunditat amb un mínim impacte envers l’entorn. Aquesta eina és especialment útil per a estructures que pels seus requeriments (de geometria, mediambientals o de seguretat) són incompatibles amb els fonaments tradicionals amb micropilots. L’impacte a l’entorn és mínim, ja que els fonaments estan suspensos en suports profunds, l’obra és en sec i no s’utilitzen elements de soldadura ni injecció de material, sinó que les connexions es fan amb mecanismes roscats, un sistema fiable en les proves de càrrega dutes a terme.

www.2pe.biz

 

MAPEWRAP EQ SYSTEM. IBERMAPEI SA


MapewrapEQ

Sistema de protecció antisísmica d’elements no estructurals com tancaments, envans i falsos sostres, recobrint-los amb un teixit que reparteix més uniformement les sol.licitacions dinàmiques. El sistema es composa d’una malla de fibra de vidre bidireccional i un adhesiu de poliuretà monocomponent en dispersió aquosa, que proporciona adhesió fins i tot sobre suports arrebossats. En cas d’episodi sísmic distribueix l’energia d’impacte del terratrèmol sobre tota la superfície de la paret, facilitant l’absorció de l’energia i prevenint la concentració d’esforços en punts tals com els marcs de portes i finestres. No modifica les rigideses de l’estructura perquè no incrementa la seva massa.

Veredicte: Mapewrap EQ System retarda l’enfonsament total de parets interiors i exteriors i sostres d’edificis en cas d’activitat sísmica, cosa que permet l’evacuació dins d’un cert temps i sense riscos. Aquest sistema d’increment de la seguretat és molt adequada en edificis vulnerables amb un alt nombre de persones a l’interior: fàbriques, hospitals, col·legis, hotels… Aquest sistema es basa en un recobriment especial a partir d’un adhesiu de poliuretà amb tela de polièster amb fibra de vidre de senzilla aplicació. En cas d’activitat sísmica, el recobriment actua en forma d’airbag evitant la caiguda de cop de parets i sostres, i facilitant per tant la sortida de l’edifici.

www.mapei.es

 

ECOCOCON PANELES PREFABRICADOS DE PAJA Y MADERA. ECOCOCON

Ecococon

Sistema constructiu basat en panells d’estructura de fusta farcits amb palla premsada, de manera que el mateix element treballa com a estructura i com a aïllament. Es fa servir palla amb una humitat màxima del 15%, la qual es premsa fins a aconseguir una densitat de 100 a 120 kg/m³ sense ponts tèrmics. El panell tipus és de 3 x 1,2 m, amb un gruix de 40 cm, i es complementa amb panells especials o a mida per resoldre llindes, ampits, pilars o cantonades. Cap d’ells sobrepassa els 200 kg, de manera que poden manipular a mà o amb elevadors petits. Són adequats per a cases passives i edificis de baix consum energètic de fins a 3 plantes d’alçada.

Veredicte: La tecnologia d’inserció de la palla en la fusta en els plafons Ecococon, única arreu del món, té un triple ús: tancament, estructura i aïllament. Per la pròpia estructura i construcció dels bastidors que conformen els plafons i pel seu especial disseny, el seu muntatge és ràpid, no requereix un gran nombre de personal i no precisa eines o màquines d’elevació especials. La seva qualitat constructiva, tècnicament certificada, proporciona en el seu conjunt un excel·lent aïllament tèrmic, facilitant estalvis energètics i contribuint a la protecció mediambiental.

www.ecococon.es